advertise

موزه معماری و خلاقیت برگزار می کند:دوره زیبایی شناسی فمینیستی
 تاریخ هنر و نقد فمینیستی
 هنر موج دوم و سوم فمینیسم

 تحلیل آثار برجسته ترین هنرمندان فمینیست

 ۵ جلسه دو ساعته امکان شرکت در کلاس به صورت آفلاین نیز میسر می باشد.
 هنر فمینیستی به عنوان شاخه ای از هنر معاصر شناخته می شود که هدفش تغییر نگرش در فرهنگ مسلط مردسالارانه است و با رویکردهای انتقادی خود در پی آگاهی بخشی و رسیدن به برابری در عرصه های مختلف فرهنگی و حقوقی است. این جنبش هنری اولین بار در ایالات متحده و همزمان با موج دوم فمینیسم در دهه ۱۹۶۰ متولد شد و سپس به دیگر کشورها گسترش یافت. هنرمندان فمینیست به دنبال نقد گفتمان هنری مدرنیسم و رسانه های مسلط آن یعنی نقاشی و مجسمه سازی بودند که آنها را مردسالارانه می دانستند و بنابراین به سمت رسانه های هنری آلترناتیو همچون پرفورمنس آرت، ویدئو آرت و بادی آرت کشیده شدند. تعریفی جامع و دقیقی را نیز نمی توان برای هنر فمینیستی ارائه کرد چراکه این جنبش هنری بیشتر در مورد شکستن مرزها بود و بدین گونه بذرهای پست مدرنیسم در جهان هنر توسط این هنرمندان کاشته شد.

دوره زیبایی شناسی فمینیستی
 تاریخ هنر و نقد فمینیستی

 هنر موج دوم و سوم فمینیسم
 تحلیل آثار برجسته ترین هنرمندان فمینیست

 ۵ جلسه دو ساعته

امکان شرکت در کلاس به صورت آفلاین نیز میسر می باشد.

 هنر فمینیستی به عنوان شاخه ای از هنر معاصر شناخته می شود که هدفش تغییر نگرش در فرهنگ مسلط مردسالارانه است و با رویکردهای انتقادی خود در پی آگاهی بخشی و رسیدن به برابری در عرصه های مختلف فرهنگی و حقوقی است. این جنبش هنری اولین بار در ایالات متحده و همزمان با موج دوم فمینیسم در دهه ۱۹۶۰ متولد شد و سپس به دیگر کشورها گسترش یافت. هنرمندان فمینیست به دنبال نقد گفتمان هنری مدرنیسم و رسانه های مسلط آن یعنی نقاشی و مجسمه سازی بودند که آنها را مردسالارانه می دانستند و بنابراین به سمت رسانه های هنری آلترناتیو همچون پرفورمنس آرت، ویدئو آرت و بادی آرت کشیده شدند. تعریفی جامع و دقیقی را نیز نمی توان برای هنر فمینیستی ارائه کرد چراکه این جنبش هنری بیشتر در مورد شکستن مرزها بود و بدین گونه بذرهای پست مدرنیسم در جهان هنر توسط این هنرمندان کاشته شد.

نکته مهم:

 در طی فرآیند خرید حتماً حتماً از گرفتن* شماره بلیط * که برای شما در پایان ثبت نام به شما داده می شود مطمئن شوید. 

جواب یا پرسش خود را پیدا نکردید؟

روش‌های ارتباط با ما

تماس تلفنی ۰۹۱۳۳۳۳۳۳۳۳